Make it happen!

公告发布区
帖子数
主题数

官方公告

Alpha STAR 官方公告发布区

2
2

活动专区
帖子数
主题数

活动发布区

Alpha STAR 官方活动发布区,MediaTek X20 开发板免费试用活动进行中......

82
52

MediaTek X20 Development Board
帖子数
主题数

软件交流

MediaTek X20 软件问题交流区

77
37

硬件交流

MediaTek X20 硬件问题交流区

50
27

Hikey 960
帖子数
主题数

软件交流

Hikey 960 软件问题交流区

134
45

硬件交流

Hikey 960 硬件问题交流区

18
17

问答互助区
帖子数
回答
问题

硬件问题

16
0
16

软件问题

13
7
22

  
Working

登陆 或者 注册